Clinical types of checkpoint inhibitor-related pneumonitis in lung cancer patients: a multicenter experience

Xinqing Lin, Haiyi Deng, Likun Chen, Di Wu, Xiaobo Chen, Yilin Yang, Tao Chen, Xiaohong Xie, Zhanhong Xie, Ming Liu, Ming Ouyang, Yinyin Qin, Shiyue Li, Nanshan Zhong, Jeffrey P. Gregg, Nobuyuki Horita, Yong Song, Chengzhi Zhou