Preoperative systemic immune-inflammation index predicts survival and recurrence in patients with resected primary pulmonary sarcomatoid carcinoma

Qingpeng Zeng, Jiagen Li, Nan Sun, Qi Xue, Yushun Gao, Jun Zhao, Yousheng Mao, Juwei Mu, Dali Wang, Shugeng Gao, Jie He