Association between dietary sodium, potassium intake and lung cancer risk: evidence from the prostate, lung, colorectal and ovarian cancer screening trial and the Women’s Health Initiative

Dongfang You, Mingzhi Zhang, Wenjing He, Danhua Wang, Yang Yu, Zhaolei Yu, Theis Lange, Sheng Yang, Yongyue Wei, Hongxia Ma, Zhibin Hu, Hongbing Shen, Feng Chen, Yang Zhao