Apatinib with etoposide capsules as a third- or further-line therapy for extensive-stage small cell lung cancer: an open-label, multicenter, single-arm phase II trial

Zhen He, Hanqiong Zhou, Junsheng Wang, Ding Li, Xudong Zhang, Pengyuan Wang, Tianjiang Ma, Yueqiang Zhang, Chuntao Tian, Yunfang Chen, Minglei Zou, Yu Han, Cong Xu, Shuxiang Ma, Lili Wang, Xuan Wu, Gongbin Chen, Qiming Wang