A large real-world cohort study of examined lymph node standards for adequate nodal staging in early non-small cell lung cancer

Zhihua Zhu, Zhengbo Song, Wenjie Jiao, Weijian Mei, Chunwei Xu, Qinghua Huang, Chaolun An, Jianguang Shi, Wenxian Wang, Guiping Yu, Pingli Sun, Yinbin Zhang, Jianfei Shen, Yong Song, Jun Qian, Wang Yao, Han Yang, written on behalf of AME Lung Cancer Collaborative Group