PD-1 restrains IL-17A production from γδ T cells to modulate acute radiation-induced lung injury

Yuling Sheng, Kun Chen, Wei Jiang, Zhiyuan Wu, Wenjue Zhang, Hao Jing, Luhua Wang, Chunfeng Qu, Hua Ren