Age at first birth and lung cancer: a two-sample Mendelian randomization study

Haoxin Peng, Xiangrong Wu, Yaokai Wen, Xiaoqin Du, Caichen Li, Hengrui Liang, Jinsheng Lin, Jun Liu, Fan Ge, Zhenyu Huo, Jianxing He, Wenhua Liang