Impact of docetaxel plus ramucirumab on metastatic site in previously treated patients with non-small cell lung cancer: a multicenter retrospective study

Kinnosuke Matsumoto, Akihiro Tamiya, Yoshinobu Matsuda, Yoshihiko Taniguchi, Shinji Atagi, Hayato Kawachi, Motohiro Tamiya, Satoshi Tanizaki, Junji Uchida, Kiyonobu Ueno, Takafumi Yanase, Hidekazu Suzuki, Tomonori Hirashima