Watershed analysis of the target pulmonary artery for real-time localization of non-palpable pulmonary nodules

Xiang-Peng Chu, Zi-Hao Chen, Shao-Min Lin, Jia-Tao Zhang, Zhao-Wen Qiu, Wen-Fang Tang, Rui Fu, Zhen-Bin Qiu, Xue-Ning Yang, Yi-Long Wu, Qiang Nie, Wen-Zhao Zhong