A nomogram to predict the overall survival of patients with symptomatic extensive-stage small cell lung cancer treated with thoracic radiotherapy

Xun Yuan, Zhiqin Zheng, Fangfang Liu, Yuan Gao, Wenhui Zhang, Rossana Berardi, Pranshu Mohindra, Zhengfei Zhu, Jie Lin, Qian Chu