Increased plasma levels of damage-associated molecular patterns during systemic anticancer therapy in patients with advanced lung cancer

Hiroyuki Inoue, Hirono Tsutsumi, Kentaro Tanaka, Eiji Iwama, Yoshimasa Shiraishi, Aiko Hirayama, Takayuki Nakanishi, Hiroyuki Ando, Maako Nakajima, Seiji Shinozaki, Hiroaki Ogata, Kazuyasu Uryu, Koji Okamura, Shinichi Kimura, Tomohiro Ogawa, Keiichi Ota, Yasuto Yoneshima, Naoki Hamada, Yoichi Nakanishi, Isamu Okamoto