Bevacizumab plus platinum-based chemotherapy in advanced non-squamous non-small-cell lung cancer: a randomized, open- label phase 2 study (CLEAR)

Hibiki Udagawa, Eri Sugiyama, Toshiyuki Harada, Shinji Atagi, Ryo Koyama, Satoshi Watanabe, Yukiko Nakamura, Daijiro Harada, Osamu Hataji, Fumihiro Tanaka, Hiroshi Kida, Miyako Satouchi, Ken Maeno, Akira Inoue, Kiyotaka Yoh, Yuki Yamane, Yoshiko Urata, Hiroshige Yoshioka, Takeharu Yamanaka, Koichi Goto