Association of hepatitis B virus infection status with outcomes of non-small cell lung cancer patients undergoing anti-PD-1/PD-L1 therapy

Xuanye Zhang, Dan Tian, Yue Chen, Chen Chen, Li-Na He, Yixin Zhou, Haifeng Li, Zuan Lin, Tao Chen, Yuhong Wang, Alessandro Russo, Ernest Nadal, Francesco Passiglia, Ross Andrew Soo, Satoshi Watanabe, Teresa Moran, In-Jae Oh, Sha Fu, Shaodong Hong, Li Zhang