Systemic immune-inflammation index is a stage-dependent prognostic factor in patients with operable non-small cell lung cancer

Fangqiu Fu, Chaoqiang Deng, Zhexu Wen, Zhendong Gao, Yue Zhao, Han Han, Shanbo Zheng, Shengping Wang, Yuan Li, Hong Hu, Yang Zhang, Haiquan Chen