Adrenal crisis and acute exacerbation of interstitial lung disease after thymoma needle biopsy: a case report and literature review

Hengyi Yan, Qi Qi, Kai Zhang, Bing He, Guoming Chu, Guan Wang, Hua Wen, Yanyan Zhao, Hongxu Liu, Li Zhao, Yu Chen