Subsequent systemic therapy for non-small cell lung cancer patients with immune checkpoint inhibitor-related interstitial lung disease

Yusuke Sato, Satoshi Watanabe, Takeshi Ota, Kohei Kushiro, Toshiya Fujisaki, Miho Takahashi, Aya Ohtsubo, Satoshi Shoji, Koichiro Nozaki, Kosuke Ichikawa, Satoshi Hokari, Rie Kondo, Masachika Hayashi, Hiroyuki Ishikawa, Takao Miyabayashi, Tetsuya Abe, Satoru Miura, Hiroshi Tanaka, Masaaki Okajima, Masaki Terada, Takashi Ishida, Akira Iwashima, Kazuhiro Sato, Hirohisa Yoshizawa, Nobumasa Aoki, Yasuyoshi Ohshima, Toshiyuki Koya, Toshiaki Kikuchi