Risk-score model to predict prognosis of malignant airway obstruction after interventional bronchoscopy

Minlin Jiang, Hao Xu, Dongmei Yu, Li Yang, Wenhui Wu, Hao Wang, Hui Sun, Jun Zhu, Wencheng Zhao, Qiyu Fang, Jia Yu, Peixin Chen, Shengyu Wu, Zixuan Zheng, Liping Zhang, Likun Hou, Huixian Zhang, Ye Gu, Yayi He