Exosomal miR-375-3p breaks vascular barrier and promotes small cell lung cancer metastasis by targeting claudin-1

Shuangshuang Mao, Sufei Zheng, Zhiliang Lu, Xinfeng Wang, Yan Wang, Guochao Zhang, Haiyan Xu, Jianbing Huang, Yuanyuan Lei, Chengming Liu, Nan Sun, Jie He