Electromagnetic bronchoscopy guided microwave ablation for early stage lung cancer presenting as ground glass nodule

Feichao Bao, Fenghao Yu, Rui Wang, Chunji Chen, Yonghui Zhang, Boyu Lin, Yiyang Wang, Xiuxiu Hao, Zhitao Gu, Wentao Fang