Original Article


Clinical impact of amrubicin monotherapy in patients with relapsed small cell lung cancer: a multicenter retrospective study

Sayaka Uda, Tadaaki Yamada, Akihiro Yoshimura, Yasuhiro Goto, Kohei Yoshimine, Yoichi Nakamura, Shinsuke Shiotsu, Takashi Yokoi, Nobuyo Tamiya, Hideharu Kimura, Yusuke Chihara, Yukihiro Umeda, Miiru Izumi, Takayuki Takeda, Takahiro Yamada, Makoto Hibino, Osamu Hiranuma, Kazuhiro Ito, Asuka Okada, Shuji Osugi, Yoshizumi Takemura, Hiroshi Ishii, Kenji Chibana, Isao Hasegawa, Yoshie Morimoto, Masahiro Iwasaku, Shinsaku Tokuda, Koichi Takayama

Download Citation