Original Article


Efficacy and safety of amrubicin therapy after chemoimmunotherapy in small cell lung cancer patients

Kohei Kushiro, Satoshi Watanabe, Yuka Goto, Toshiya Fujisaki, Naohiro Yanagimura, Aya Ohtsubo, Satoshi Shoji, Koichiro Nozaki, Tomohiro Tanaka, Yu Saida, Yusuke Sato, Takeshi Ota, Jun Koshio, Yoshiki Hayashi, Takao Miyabayashi, Naoya Matsumoto, Kosuke Ichikawa, Kenichi Koyama, Toshiaki Kikuchi

Download Citation