Original Article


Development and validation of a polygenic hazard score to predict prognosis and adjuvant chemotherapy benefit in early-stage non- small cell lung cancer

Dan-Hua Li, Yong-Qiao He, Tong-Min Wang, Wen-Qiong Xue, Chang-Mi Deng, Da-Wei Yang, Wen-Li Zhang, Zi-Yi Wu, Lian-Jing Cao, Si-Qi Dong, Yi-Jing Jia, Lei-Lei Yuan, Lu-Ting Luo, Yan-Xia Wu, Xia-Ting Tong, Jiang-Bo Zhang, Mei-Qi Zheng, Ting Zhou, Xiao-Hui Zheng, Xi-Zhao Li, Pei-Fen Zhang, Shao-Dan Zhang, Ye-Zhu Hu, Xun Cao, Xin Wang, Wei-Hua Jia

Download Citation