Original Article


Comprehensive analysis of T cell receptor repertoire in patients with KRAS mutant non-small cell lung cancer

Yadong Wang, Ling Peng, Ming Zhao, Yuanyuan Xiong, Jianchao Xue, Bowen Li, Zhicheng Huang, Xinyu Liu, Xiaoying Yang, Yang Song, Zhongxing Bing, Chao Guo, Zhenhuan Tian, Chao Gao, Lei Cao, Zhili Cao, Ji Li, Xu Jiang, Xiaoyan Si, Li Zhang, Xiaoguang Li, Zhibo Zheng, Mengmeng Song, Rongrong Chen, Wan-Teck Lim, Alberto Pavan, Atocha Romero, Naixin Liang, Huaxia Yang, Shanqing Li

Download Citation