Original Article


Development and validation of the artificial intelligence (AI)-based diagnostic model for bronchial lumen identification

Ying Li, Xiaoxuan Zheng, Fangfang Xie, Lin Ye, Elena Bignami, Yasmeen K. Tandon, María Rodríguez, Yun Gu, Jiayuan Sun

Download Citation