Original Article


Safety and efficacy of immunotherapy rechallenge following checkpoint inhibitor-related pneumonitis in advanced lung cancer patients: a retrospective multi-center cohort study

Xinqing Lin, Haiyi Deng, Tianqing Chu, Likun Chen, Yilin Yang, Guihuan Qiu, Xiaohong Xie, Yinyin Qin, Ming Liu, Zhanhong Xie, Ming Ouyang, Shiyue Li, Yong Song, Francesco Petrella, Marko Jakopovic, Nikolaos Tsoukalas, Piergiorgio Solli, Taichiro Goto, Yuichi Saito, Chengzhi Zhou

Download Citation