Vol 8, No 6 (December 2019): Translational Lung Cancer Research

Original Article

Diagnostic performance of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in pulmonary malignant lesions: a meta-analysis
Ning Chang, Xiao-Hui Wang, Long-Biao Cui, Hong Yin, Tao Jiang, Fu-lin Chen, Li-Peng Liu, Jian Zhang
Characterization of PD-L1 protein expression and CD8+ tumor-infiltrating lymphocyte density, and their associations with clinical outcome in small-cell lung cancer
Yajun Sun, Changyun Zhai, Xiaoxia Chen, Zhengwei Dong, Likun Hou, Caicun Zhou, Tao Jiang
Silence of S1 RNA binding domain 1 represses cell growth and promotes apoptosis in human non-small cell lung cancer cells
Tao Zhang, Guowei Cheng, Lei Deng, Yin Yang, Li Sun, Ping Chen, Xiangling He, Dan Su, Nan Bi, Bin Qiu
Sleeve lobectomy compared with pneumonectomy for operable centrally located non-small cell lung cancer: a meta-analysis
Zhengjun Li, Wei Chen, Mozhu Xia, Hongxu Liu, Yongyu Liu, Ilhan Inci, Fabio Davoli, Ryuichi Waseda, Pier Luigi Filosso, Abby White
Flexible bronchoscopy-guided microwave ablation in peripheral porcine lung: a new minimally-invasive ablation
Hai-Bin Yuan, Xiang-Yu Wang, Jia-Yuan Sun, Fang-Fang Xie, Xiao-Xuan Zheng, Guang-Yu Tao, Lei Pan, Douglas Kyle Hogarth
Screening of potential biomarkers and their predictive value in early stage non-small cell lung cancer: a bioinformatics analysis
Hongbin Tu, Meihong Wu, Weiling Huang, Lixin Wang
Prognostic effects of glycometabolism changes in lung adenocarcinoma: a prospective observational study
Yiwei Huang, Xiaodong Yang, Fenghao Sun, Tao Lu, Guoshu Bi, Jiaqi Liang, Qihai Sui, Cheng Zhan, Yu Shi, Qun Wang
Comparison of robotic-assisted lobectomy with video-assisted thoracic surgery for stage IIB–IIIA non-small cell lung cancer
Chongwu Li, Yingjie Hu, Jia Huang, Jiantao Li, Long Jiang, Hao Lin, Peiji Lu, Qingquan Luo
Irinotecan, topotecan, paclitaxel or docetaxel for second-line treatment of small cell lung cancer: a single-center retrospective study of efficiency comparation and prognosis analysis
Yuan Zhao, Bing Wan, Tianli Zhang, Yangyang Xu, Hongbing Liu, Tangfeng Lv, Fang Zhang, Ping Zhan, Yong Song
Genetic alteration profile of EGFR-mutant resected IIB–IIIA stage NSCLC and correlation to clinical outcomes
Qiuhua Deng, Yuan Qiu, Junmei Jia, Hailing Tang, Liping Liu, Liyan Huang, Dongyun He, Xiaomeng Dong, Haihong Yang
The role of the gut microbiome on the efficacy of immune checkpoint inhibitors in Japanese responder patients with advanced non-small cell lung cancer
Yuki Katayama, Tadaaki Yamada, Takayuki Shimamoto, Masahiro Iwasaku, Yoshiko Kaneko, Junji Uchino, Koichi Takayama
Circulating tumor cells in lung cancer are prognostic and predictive for worse tumor response in both targeted- and chemotherapy
Menno Tamminga, Sanne de Wit, Ed Schuuring, Wim Timens, Leon W. M. M. Terstappen, T. Jeroen N. Hiltermann, Harry J. M. Groen
Circ-ZKSCAN1 regulates FAM83A expression and inactivates MAPK signaling by targeting miR-330-5p to promote non-small cell lung cancer progression
Yuanyong Wang, Rongjian Xu, Dongyang Zhang, Tong Lu, Wanpeng Yu, Yang Wo, Ao Liu, Tianyi Sui, Jian Cui, Yi Qin, Yanting Dong, Xiaoliang Leng, Dezhi Kong, Wenxing Du, Zhangfeng Huang, Wenhao Su, Tianxiang Yuan, Xiao Sun, Jianxun Wang, Wenjie Jiao
CT-based radiomics signature for the stratification of N2 disease risk in clinical stage I lung adenocarcinoma
Minglei Yang, Yunlang She, Jiajun Deng, Tingting Wang, Yijiu Ren, Hang Su, Junqi Wu, Xiwen Sun, Gening Jiang, Ke Fei, Lei Zhang, Dong Xie, Chang Chen
Prognostic biomarkers in stage IV non-small cell lung cancer (NSCLC): neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), lymphocyte to monocyte ratio (LMR), platelet to lymphocyte ratio (PLR) and advanced lung cancer inflammation index (ALI)
Hiren Mandaliya, Mark Jones, Christopher Oldmeadow, Ina I. C. Nordman
T cell immunoglobulin and mucin-domain containing-3 in non-small cell lung cancer
Keyi Jia, Yayi He, Rafal Dziadziuszko, Sha Zhao, Xiaoshen Zhang, Juan Deng, Hao Wang, Fred R. Hirsch, Caicun Zhou, Hui Yu, Liping Zhang
Prognostic model based on circular RNA circPDK1 for resected lung squamous cell carcinoma
Xiao Sun, Maolong Wang, Rongjian Xu, Dongyang Zhang, Ao Liu, Yuanyong Wang, Tong Lu, Yanlu Xin, Yandong Zhao, Yunpeng Xuan, Tong Qiu, Hao Wang, Shicheng Li, Yang Wo, Dahai Liu, Jinpeng Zhao, Bo Fu, Yaliang Lan, Yudong Han, Wenjie Jiao
Analysis of the association between prior chemotherapy regimens and outcomes of subsequent anti-PD-(L)1 monotherapy in advanced non-small cell lung cancer
Guanghui Gao, Keyi Jia, Sha Zhao, Xuefei Li, Chao Zhao, Tao Jiang, Chunxia Su, Shengxiang Ren, Fei Zhou, Caicun Zhou
Three-dimensional printing in the preoperative planning of thoracoscopic pulmonary segmentectomy
Xiaojun Liu, Yandong Zhao, Yunpeng Xuan, Xinyan Lan, Jun Zhao, Xiaoquan Lan, Bin Han, Wenjie Jiao
Comparative expression analysis in small cell lung carcinoma reveals neuroendocrine pattern change in primary tumor versus lymph node metastases
Zoltan Lohinai, Zsolt Megyesfalvi, Kenichi Suda, Tunde Harko, Shengxiang Ren, Judit Moldvay, Viktoria Laszlo, Christopher Rivard, Balazs Dome, Fred R. Hirsch
Robot-assisted thoracoscopic surgery versus thoracotomy for c-N2 stage NSCLC: short-term outcomes of a randomized trial
Jia Huang, Chongwu Li, Hecheng Li, Fanzhen Lv, Long Jiang, Hao Lin, Peiji Lu, Qingquan Luo, Wenrong Xu
Cyclin D1 expression as a potential prognostic factor in advanced KRAS-mutant non-small cell lung cancer
Sutima Luangdilok, Passakorn Wanchaijiraboon, Poonchavist Chantranuwatana, Chinachote Teerapakpinyo, Shanop Shuangshoti, Virote Sriuranpong
Patterns and risks of postoperative recurrence in completely resected EGFR-mutant non-small cell lung cancer: prognostic significance of routine immunohistochemical markers
Jianjiao Ni, Tiantian Guo, Yuan Li, Xi Yang, Yida Li, Liqing Zou, Li Chu, Xiao Chu, Shuyan Li, Luxi Ye, Yawei Zhang, Zhengfei Zhu
Differentiation of non-small cell lung cancer and histoplasmosis pulmonary nodules: insights from radiomics model performance compared with clinician observers
Johanna Uthoff, Prashant Nagpal, Rolando Sanchez, Thomas J. Gross, Changhyun Lee, Jessica C. Sieren
Biosimilar candidate IBI305 plus paclitaxel/carboplatin for the treatment of non-squamous non-small cell lung cancer
Yunpeng Yang, Bin Wu, Linian Huang, Meiqi Shi, Yunpeng Liu, Yanqiu Zhao, Lijun Wang, Shun Lu, Gongyan Chen, Baolan Li, Conghua Xie, Jian Fang, Nong Yang, Yiping Zhang, Jiuwei Cui, Yong Song, Cuiying Zhang, Xiaodong Mei, Bangwei Cao, Lan Yang, Ying Cheng, Kejing Ying, Tao Sun, Biyong Ren, Qitao Yu, Zijun Liao, Zhidong Pei, Mengzhao Wang, Jianying Zhou, Shiying Yu, Guosheng Feng, Huiping Wan, Huaqing Wang, Shegan Gao, Jinliang Wang, Guangyu An, Yi Geng, Yanxia Ji, Ying Yuan, Shenglin Ma, Zhongyao Jia, Mu Hu, Hui Zhou, Jie Yu, Xing Sun, Li Zhang
Promoter methylation status of ASC/TMS1/PYCARD is associated with decreased overall survival and TNM status in patients with early stage non-small cell lung cancer (NSCLC)
Maja Šutić, Antje Motzek, Gordana Bubanović, Matthias Linke, Ivan Sabol, Oliver Vugrek, Petar Ozretić, Luka Brčić, Sven Seiwerth, Željko Debeljak, Antonija Jakovčević, Zoran Janevski, Dinko Stančić-Rokotov, Andrea Vukić-Dugac, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija, Ulrich Zechner, Jelena Knežević
Parallel serial assessment of somatic mutation and methylation profile from circulating tumor DNA predicts treatment response and impending disease progression in osimertinib-treated lung adenocarcinoma patients
Shu Xia, Junyi Ye, Yu Chen, Analyn Lizaso, Le Huang, Lei Shi, Jing Su, Han Han-Zhang, Shannon Chuai, Lingling Li, Yuan Chen
Efficacy of rapid on-site evaluation for diagnosing pulmonary lesions and mediastinal lymph nodes: a systematic review and meta-analysis
Xi Chen, Bing Wan, Yangyang Xu, Yong Song, Ping Zhan, Litang Huang, Hongbing Liu, Dang Lin, Tangfeng Lv
Presence of allele frequency heterogeneity defined by ctDNA profiling predicts unfavorable overall survival of NSCLC
Zhichao Liu, Zhanhong Xie, Shen Zhao, Dawei Ye, Xiuyu Cai, Bo Cheng, Caichen Li, Shan Xiong, Jianfu Li, Hengrui Liang, Zisheng Chen, Peng Liang, Jun Liu, Jianxing He, Wenhua Liang
Extracellular vesicle-based EGFR genotyping in bronchoalveolar lavage fluid from treatment-naive non-small cell lung cancer patients
Jae Young Hur, Jong Sik Lee, In Ae Kim, Hee Joung Kim, Wan Seop Kim, Kye Young Lee
Discovery of lung surface intersegmental landmarks by three-dimensional reconstruction and morphological measurement
Yuyang Xu, Fanyi Gan, Chunchao Xia, Zihuai Wang, Kejia Zhao, Chuan Li, Jiandong Mei, Chengwu Liu, Hu Liao, Qiang Pu, Lunxu Liu

Brief Report

Type 2 diabetes mellitus does not increase the risk of lung cancer among never-smokers: a nationwide cohort study
Hyung Jun Park, Hee-Kyung Joh, Seulggie Choi, Sang Min Park
Evaluation of the lung immune prognostic index in advanced non-small cell lung cancer patients under nivolumab monotherapy
Juan Ruiz-Bañobre, María C. Areses-Manrique, Joaquín Mosquera-Martínez, Alexandra Cortegoso, Francisco J. Afonso-Afonso, Noemí de Dios-Álvarez, Natalia Fernández-Núñez, Cristina Azpitarte-Raposeiras, Margarita Amenedo, Lucía Santomé, José Luis Fírvida-Pérez, Rosario García-Campelo, Jorge García-González, Joaquín Casal-Rubio, Sergio Vázquez

Review Article

Advances in clinical trials of targeted therapy and immunotherapy of lung cancer in 2018
Zhengyang Hu, Ming Li, Zhencong Chen, Cheng Zhan, Zongwu Lin, Qun Wang
Mechanisms of resistance to pemetrexed in non-small cell lung cancer
Jiaqi Liang, Tao Lu, Zhencong Chen, Cheng Zhan, Qun Wang
Targeting BRAF mutations in non-small cell lung cancer
Connor Gerard O’Leary, Vladamir Andelkovic, Rahul Ladwa, Nick Pavlakis, Caicun Zhou, Fred Hirsch, Derek Richard, Kenneth O’Byrne
Toxicity of tumor immune checkpoint inhibitors—more attention should be paid
Yu Liu, Hao Wang, Juan Deng, Chenglong Sun, Yayi He, Caicun Zhou
The optional approach of oncogene-addicted non-small cell lung cancer with brain metastases in the new generation targeted therapies era
Alessia Spagnuolo, Matteo Muto, Fabio Monaco, Giuseppe Colantuoni, Cesare Gridelli

Case Report

Transesophageal needle aspiration using a third-generation Olympus ultrasound bronchoscope for subaortic lesions: a report of two cases
Masahide Oki, Hideo Saka, Yoshihito Kogure
Cancer stem-neuroendocrine cells in an atypical carcinoid case report
Valentina Masciale, Giulia Grisendi, Federico Banchelli, Roberto D’Amico, Antonino Maiorana, Uliano Morandi, Massimo Dominici, Beatrice Aramini

Consensus

Society for Translational Medicine consensus on postoperative management of EGFR-mutant lung cancer (2019 edition)
Wenhua Liang, Kaican Cai, Chun Chen, Haiquan Chen, Wentao Fang, Junke Fu, Xiangning Fu, Shugeng Gao, Jian Hu, Yunchao Huang, Ganning Jiang, Wenjie Jiao, Shanqing Li, Gaofeng Li, Hecheng Li, Hui Li, Xiaofei Li, Naixin Liang, Deruo Liu, Hongxu Liu, Jun Liu, Lunxu Liu, Yang Liu, Qingquan Luo, Haitao Ma, Weimin Mao, Zhongmin Peng, Guibin Qiao, Guoguang Shao, Lijie Tan, Qunyou Tan, Qun Wang, Changli Wang, Qingchen Wu, Shidong Xu, Songtao Xu, Lin Xu, Yue Yang, Fenglei Yu, Baijiang Zhang, Lanjun Zhang, Bo Zhao, Xiuyi Zhi, Alessandro Brunelli, René Horsleben Petersen, Chia-Chuan Liu, Biagio Ricciuti, Giulio Metro, Alessandro Tuzi, Matteo B. Suter, Matthew Evison, Nobuhiko Seki, Shinji Sasada, Takhiro Izumo, William Chi-Shing Cho, Jianxing He, written on behalf of National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Thoracic Surgery Branch of China International Exchange and Promotion Association for Medical and Healthcare, Chinese Alliance Against Lung Cancer and AME Thoracic Surgery Collaborative Group

Guideline

Clinical guidelines on perioperative management strategies for enhanced recovery after lung surgery
Shugeng Gao, Serena Barello, Liang Chen, Chun Chen, Guowei Che, Kaican Cai, Roberto Crisci, Antonio D’Andrilli, Andrea Droghetti, Xiangning Fu, Paolo Albino Ferrari, Hiran C. Fernando, Di Ge, Guendalina Graffigna, Yunchao Huang, Jian Hu, Wenjie Jiao, Gening Jiang, Xiaofei Li, Hui Li, Shanqing Li, Lunxu Liu, Haitao Ma, Dongchun Ma, Guillermo Martinez, Giulio Maurizi, Kevin Phan, Kun Qiao, Majed Refai, Erino A. Rendina, Guoguang Shao, Jianfei Shen, Hui Tian, Luca Voltolini, Jacopo Vannucci, Camilla Vanni, Qingchen Wu, Shidong Xu, Fenglei Yu, Song Zhao, Peng Zhang, Lanjun Zhang, Xiuyi Zhi, Chengchu Zhu, Calvin Ng, Alan D. L. Sihoe, Anthony M. H. Ho