Development of a nomogram for predicting the operative mortality of patients who underwent pneumonectomy for lung cancer: a population-based analysis

Xiangyang Yu, Shugeng Gao, Qi Xue, Fengwei Tan, Yushun Gao, Yousheng Mao, Dali Wang, Jun Zhao, Yin Li, Feng Wang, Hong Cheng, Chenguang Zhao, Juwei Mu