MRI radiomic signature predicts intracranial progression-free survival in patients with brain metastases of ALK-positive non-small cell lung cancer

Shijun Zhao, Donghui Hou, Xiaomin Zheng, Wei Song, Xiaoqing Liu, Sicong Wang, Lina Zhou, Xiuli Tao, Lv Lv, Qi Sun, Yujing Jin, Lieming Ding, Li Mao, Ning Wu