The prognostic value of longitudinal circulating tumor DNA profiling during osimertinib treatment

Shenglin Ma, Meiqi Shi, Xueqin Chen, Yong Wang, Zhenhua Yang, Analyn Lizaso, Min Li, Haiyan Li, Lu Zhang, Xinru Mao, Xingxiang Xu, Yong Song