Lung cancer screening strategy for non-high-risk individuals: a narrative review

Fangqiu Fu, Yaodong Zhou, Yang Zhang, Haiquan Chen