Comprehensive genomic profiling of combined small cell lung cancer

Jing Zhang, Liping Zhang, Jie Luo, Tao Ge, Pengyu Fan, Liangdong Sun, Likun Hou, Junqiang Li, Huansha Yu, Chunxiao Wu, Yuming Zhu, Chunyan Wu, Gening Jiang, Giancarlo Troncone, Jyoti Malhotra, Katsuhiro Okuda, Mariacarmela Santarpia, Rita Zamarchi, Taichiro Goto, Andrés F. Cardona, Jianfang Xu, Qiankun Chen, Zhonghong Zhang, Peng Zhang, written on behalf of the AME Lung Cancer Collaborative Group