Impact of chronic obstructive pulmonary disease on immune checkpoint inhibitor efficacy in advanced lung cancer and the potential prognostic factors

Jiebai Zhou, Yencheng Chao, Danwei Yao, Ning Ding, Jiamin Li, Lei Gao, Yong Zhang, Xiaobo Xu, Jian Zhou, Balazs Halmos, Nikolaos Tsoukalas, Yuki Kataoka, Ramon Andrade de Mello, Yuanlin Song, Jie Hu