A novel lung autotransplantation technique for treating central lung cancer: a case report

Jiaxi He, Chao Yang, Hon Chi Suen, Jianxing He, Shuben Li