Original Article


Association of thyroid transcription factor-1 (TTF-1) expression with efficacy of PD-1/PD-L1 inhibitors plus pemetrexed and platinum chemotherapy in advanced non-squamous non-small cell lung cancer

Ritsu Ibusuki, Yasuto Yoneshima, Mikiko Hashisako, Norikazu Matsuo, Taishi Harada, Yuko Tsuchiya-Kawano, Junji Kishimoto, Keiichi Ota, Yoshimasa Shiraishi, Eiji Iwama, Kentaro Tanaka, Yoshinao Oda, Isamu Okamoto

Download Citation