Publish Ahead of Print

Original Article

Comprehensive genomic profiling of combined small cell lung cancer
Jing Zhang, Liping Zhang, Jie Luo, Tao Ge, Pengyu Fan, Liangdong Sun, Likun Hou, Junqiang Li, Huansha Yu, Chunxiao Wu, Yuming Zhu, Chunyan Wu, Gening Jiang, Giancarlo Troncone, Jyoti Malhotra, Katsuhiro Okuda, Mariacarmela Santarpia, Rita Zamarchi, Taichiro Goto, Andrés F. Cardona, Jianfang Xu, Qiankun Chen, Zhonghong Zhang, Peng Zhang, written on behalf of the AME Lung Cancer Collaborative Group

Review Article

Implementation of low-dose CT screening in two different health care systems: Mount Sinai Healthcare System and Phoenix VA Health Care System
Claudia I. Henschke, David F. Yankelevitz, Artit Jirapatnakul, Rowena Yip, Vivian Reccoppa, Charlene Benjamin, Tserling Llamo, Angel Williams, Simon Liu, Daniel Max, Samuel M. Aguayo, Providencia Morales, Brian J. Igel, Hamed Abbaszadegan, Peter A. Fredricks, Daniel P. Garcia, Paska A. Permana, Janet Fawcett, Samir Sultan, Lorenza A. Murphy

Review Article