Tumor mutation burden derived from small next generation sequencing targeted gene panel as an initial screening method

Yuan Tang, Yuli Li, Weiya Wang, Analyn Lizaso, Ting Hou, Lili Jiang, Meijuan Huang