Feasibility and safety of PD-1/L1 inhibitors for non-small cell lung cancer in front-line treatment: a Bayesian network meta-analysis

Hengrui Liang, Guo Lin, Wei Wang, Jun Huang, Yilin Yang, Yuting Lan, Runchen Wang, Fei Cui, Zhexue Hao, Hongsheng Deng, Shen Zhao, Bo Cheng, Shan Xiong, Jianfu Li, Caichen Li, Jun Liu, Jianxing He, Wenhua Liang