Determining the invasiveness of pure ground-glass nodules using dual-energy spectral computed tomography

Ye Yu, Jie-Jun Cheng, Jian-Ying Li, Ying Zhang, Liao-Yi Lin, Feng Zhang, Jian-Rong Xu, Xiao-Jing Zhao, Hua-Wei Wu