Hormone receptor expression correlates with EGFR gene mutation in lung cancer in patients with simultaneous primary breast cancer

Zhihuang Hu, Xuan Zou, Shanshan Qin, Yuan Li, Huijie Wang, Hui Yu, Si Sun, Xianghua Wu, Jialei Wang, Jianhua Chang