Characterization of the lung microbiome and exploration of potential bacterial biomarkers for lung cancer

Chen Cheng, Zhifeng Wang, Jingqiao Wang, Chao Ding, Chuang Sun, Pingli Liu, Xiaoqiang Xu, Yanan Liu, Bi Chen, Bing Gu