Development and validation of a preoperative noninvasive predictive model based on circular tumor DNA for lymph node metastasis in resectable non-small cell lung cancer

Rusi Zhang, Xuewen Zhang, Zirui Huang, Fang Wang, Yongbin Lin, Yingsheng Wen, Li Liu, Jinbo Li, Xinyi Liu, Wenzhuan Xie, Mengli Huang, Gongming Wang, Longjun Yang, Dechang Zhao, Xiangyang Yu, Kexing Xi, Weidong Wang, Ling Cai, Lanjun Zhang