Predictive and prognostic significance of M descriptors of the 8th TNM classification for advanced NSCLC patients treated with immune checkpoint inhibitors

Sangtian Liu, Fei Zhou, Zhiyu Liu, Anwen Xiong, Yijun Jia, Sha Zhao, Chao Zhao, Xuefei Li, Tao Jiang, Ruoshuang Han, Meng Qiao, Yiwei Liu, Yayi He, Jiayu Li, Wei Li, Guanghui Gao, Shengxiang Ren, Chunxia Su, Caicun Zhou