Genetic and microenvironmental differences in non-smoking lung adenocarcinoma patients compared with smoking patients

Qihai Sui, Jiaqi Liang, Zhengyang Hu, Zhencong Chen, Guoshu Bi, Yiwei Huang, Ming Li, Cheng Zhan, Zongwu Lin, Qun Wang