Prognostic value of log odds of positive lymph nodes in node-positive lung squamous cell carcinoma patients after surgery: a SEER population-based study

Yue Yu, Peng Zhang, Renqi Yao, Junnan Wang, Pei Wang, Xiaofei Xue, Jian Xiao, Zhinong Wang