Treatments for combined small cell lung cancer patients

Jiaxi He, Songhui Xu, Hui Pan, Shuben Li, Jianxing He