A pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy and immunotherapy in a NSCLC patient

Pengqiang Gao, Hao Chen, Taidui Zeng, Weidong Wu, Guobing Xu, Chi Xu, Bin Zheng, Yong Zhu, Wei Zheng, Chun Chen