Coexistence of a novel CCNY-ALK and ATIC-ALK double-fusion in one patient with ALK-positive NSCLC and response to crizotinib: a case report

Xuan Wu, Hanqiong Zhou, Zhen He, Zhe Zhang, Wen Feng, Jiuzhou Zhao, Haiyang Chen, Shuai Wang, Wei Wang, Qiming Wang