Vol 5, No 2 (April 2016): Translational Lung Cancer Research

Evidence-Based Medicine

Prognostic value of the expression of estrogen receptor β in patients with non-small cell lung cancer: a meta-analysis
Lihong Ma, Ping Zhan, Yafang Liu, Zejun Zhou, Qingqing Zhu, Yingying Miu, Xiaoxia Wang, Jiajia Jin, Qian Li, Tangfeng Lv, Yong Song